Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rak

30. 9. 2008

Rak podlieha mimoriadnemu vplyvu Mesiaca a ľudia narodení v tomto znamení sú citliví a často menia svoje názory. Pretože sú dosť nesamostatní, pociťujú potrebu oprieť sa o niekoho v dobrom i v zlom. Sú tvrdohlaví a neradi sa podriaďujú. Neradi pracujú pod dohľadom. Ich túžba po poznatkoch je zacielená skôr do minulosti, na druhej strane však majú sklon predvídať veci a udalosti, čo vyplýva z ich senzitívnych a mediálnych schopností. Nemožno sa čudovať, že ide o jemnocitných ľudí, ani tomu, že podnety na ich správanie vychádzajú z tajuplných pochodov v ich podvedomí. Časté zmeny nálady, umocňované neustále sa meniacimi životnými podmienkami ich unášajú v plynutí času ako trstinu vo vetre. Radi sa v duchu vracajú do minulosti, aby z nej načerpali impulzy pre život v prítomnosti. Majú radi luxus a prepych a aj ľudí vo svojom okolí posudzujú predovšetkým podľa zovňajšku. Vďaka dostatku fantázie a predstavivosti a vedia sa tešiť z ozajstného dobrodružstva. 
Podliehajú svojim nestálym náladám a tým zabraňujú iným, aby si o nich utvorili správny usudok. Oni sami sa však vedia prispôsobiť a pochopiť myšlienky iných ľudí. 
Sú ochotní podľahnúť zvodom každého druhu; od tých najnižších až po tie najvyššie. Nestálosť im komplikuje život, pretože musia ustavične rátať so vzostupmi a pádmi, so zmenami zamestnania. Vytrvalí vlastne vedia byť len tam, kde to zodpovedá ich ideálom; vtedy si to, čo dosiahli, vedia udržať.
Z času na čas bývajú nedôverčiví a opatrní, potom zasa bezstarostne veselí. Veľmi rýchlo v nich vzbĺkne zlosť, ale rýchlo zasa opadne. Sú zmierliví, pritom však diplomatickí a prefíkaní. Niekedy si utvoria názor prenáhlene, bez dostatočnej úvahy a overenia. Na jednej strane inklinujú k zmene zamestnania a k potulnému spôsobu života, na druhej lipnú na svojom domove a rodine. Potrebujú domov a pociťujú potrebu starať sa o niekoho, pomáhať mu. To svedčí o ich mäkkej povahe. Sú tolerantní a dobrosrdeční. Vyznačujú sa mnohostranným nadaním a schopnosťami, rýchlo chápu, sú filozoficky založení, citliví na rozličné osobné dojmy a vyslovene spoločenskí. Často menia priateľov, pretože im ťažko padne venovať svoje sympatie na dlhší čas jednej osobe; tak dochádza neraz k veľmi napätým nepriateľským vzťahom. Raci majú mnoho priateľov i nepriateľov, ktorí im sťažujú život. 
Muži-Raci sa zapletú do súdnych sporov, ktoré pre nich nedopadnú dobre. Sú vôbec vystavení nejednému nebezpečenstvu veľkých strát v dôsledku krádeží, nepozornosti v hre, ale aj v dôsledku milostného a manželského života a egoizmu svojich detí. 
Dlhšie cesty im môžu priniesť úspech a finančný prospech. 
Na prvý pohľad vyzerajú Raci mäkkí, senzibilní, prítulní a oddaní, ale nie je vôbec ľahké dirigovať ich. Vyznačujú sa veľkou ctižiadosťou, priam fanatickou zaťatosťou, veľkou silou vôle, útočnosťou, snaživosťou a cieľavedomosťou. 
Muž-Rak potrebuje oporu, istotu. Pre to, čo má preňho cenu, dokáže pracovat a šetriť ako málokto. Čo sa týka zamestnania, má Rak veľmi rozmanité sklony. 
Prednosť však dávajú slobodným povolaniam. 
Ľudia v znamení Raka potrebujú, aby ich niekto povzbudil, pochválil, dohovoril im. Pri nedostatočnom uznaní alebo v zlej pracovnej atmosfére duševne chátrajú. 
Muž-Rak ľahko upadne z veselého očakávania do melancholickej apatie. Dokáže flirtovať a pritom byť verný. Je občas precitlivelý, málo činorodý. Prežíva obdobia hlbokého pesimizmu, kedy by si mal uvedomiť, že i keď sa naňho niekto mračí, nemal by to hneď pokladat za osobnú urážku. Sily čerpá z rodinného prostredia a domova. Sú preňho životne dôležité. Má sklon preciťovať súcit, ale ho aj vzbudzovať, dokazovať svoju dobrotu a mať účasť na živote iných a to isté vyžadovať od nich vo vzťahu k svojej osobe; chápe druhých a chce byť sám pochopený. To ukazuje na jeho závislosť od druhých. Altruizmus je uňho často len skrytým egoizmom, ktorý je neraz horší než egoizmus otvorený. Človek narodený pod vplyvom Mesiaca môže inému po dlhé roky "obetavo" preukazovať dobro, niekedy sa dokonca nanútiť tak, že ho nemožno odmietnuť a odrazu žiada, aby mu dotyčný všetko vrátil aj s úrokmi. V skutočnosti človek-Rak nemôže nič darovať, môže len dávať, aby sa cítil tým, kto dáva; a musí žiadať vrátenie, aby si potvrdil svoje ego. Táto vlastnosť je typická hlavne pre ženy-Raky. 
Je to typický "materinský egoizmus". Najprv matka obetuje svojmu dieťaťu aj to posledné z lásky k nemu; táto "láska" je však pudovým citom, ktorý púta každú matku k dieťaťu, a neskôr požadovanie vrátenia tohto citu je opakom lásky, ktorá má dieťa ďalej pútať k matke. 
Žena-Rak si ctí tradície, je spätá s minulosťou svojej rodiny, rodu, predkov. Tento postoj vedie nevyhnutne k odmietaniu všetkého nového. Vyznačuje sa láskou k deťom každého veku. Niekedy je náladová, sentimentálna, nesamostatná a nevrlá. Sebaľutovanie zaťažuje jej vlastný duševný stav aj atmosféru v rodine. Ak nedokáže otvorene hovoriť o svojich problémoch, vyvolá len nezhody a konflikty. 
Ovšem napriek zvýšenej senzibilite a pôvabu sú ženy-Raky silné osobnosti. V každodennom živote sú praktické a realistické. Vedia dobre počítať, šetriť a rozmnožovať majetok. K svojim partnerom a dôverným priateľom sú veľmi kamarátske. V láske sú romantické, nežné, oddané a jemnocitné. Je v nich zakorenená túžba nechať sa hýčkať manželom alebo milencom. Pre ľudí, ktorých miluje, je žena-Rak schopná akejkoľvek obete. 
Ľudia narodení v znamení Raka potrebujú mať vždy pocit istoty a náklonnosti; nie sú radi sami. Potrebujú veľa lásky a srdečnosti.